Vad innebär upphovsrätt?

Med upphovsrätt menas den rätt som skaparen av ett verk har till det som skapats. Det kan bland annat handla om musik, film, bilder, böcker eller konst. Rätten startar automatiskt i samband med uppkomsten av ett verk, vilket brukar kallas för verkshöjd, och är alltså inget som behöver registreras hos någon myndighet. Rättigheterna till ett verk kan överlåtas eller ärvas. Det finns även en del undantag i den svenska upphovsrättslagen.

Varför finns upphovsrättslagen?

Upphovsrättslagen finns till för att skydda kreativa verk som skapats, delvis på grund av att verket ibland resulterar i lönsamhet för upphovsmannen. Lagen skyddar både litterära och konstnärliga skapelser. Till de litterära verken räknas bland annat skrift, film, foto, datorprogram och musik, men även andra former av konst som till exempel grafiska verk och andra former av intellektuella eller kreativa prestationer. Många gånger skapas upphovsrättsskyddat material, utan att rättighetsinnehavaren är medveten om det.

Vem skyddar upphovsrätten?

Det som tidigare nämnts brukar med andra ord ofta kallas för den egentliga upphovsrätten, men lagen kan ibland innefatta fler personer än så, då den även reglerar och skyddar närstående rättigheter. Till kategorin hör bland annat artister som utövar konsten, medverkar i filmen och andra medhjälpare. Det innebär alltså att ett foto kan vara skyddat av upphovsrätt, därutöver kan fotot även vara skyddat av närstående upphovsrätt. Den främsta skillnaden mellan de två upphovsrätterna kan ibland verka stora samtidigt som de är väldigt teoretiska, vilket gör att det är svårt att dra en exakt gräns.

Vem äger upphovsrätten?

Den person som har ensamrätten till ett verk är vanligtvis samma som skapat materialet. Det innebär alltså att så länge det bara rör sig om en person som har producerat eller skapat något, brukar det inte finnas någon problematik gällande vem rättigheterna tillhör. Svårare blir det om flera personer har skapat något tillsammans och det är därför rekommenderat att göra upp om rättigheterna så fort som möjligt i en skapandeprocess.

Kopiering för eget bruk

Upphovsrättslagen tillåter dock att privatpersoner ibland kopierar ett verk trots att det är skyddat. Det gäller bara om personen avser att använda materialet för personligt bruk, i det fallet behöver man inte fråga om tillåtelse. Dit räknas även kopiering till nära vänner eller familj.

Vad får inte kopieras för eget bruk?

Det finns även undantag för vad för material som får kopieras för eget bruk. Det är till exempel inte tillåtet att kopiera hela böcker, stycken ur dikter eller datorprogram. Det är heller inte tillåtet att sammanställa nämnda exempel i digital form. Upphovsrättslagen förbjuder också personer att efterbilda verk utefter tidigare skapat material. Det betyder alltså att det är tillåtet att hämta inspiration och idéer från musik och film, men olagligt att kopiera verket och kalla det sitt eget.

Hur länge gäller upphovsrätten?

Ett skapat verk är skyddat av upphovsrättslagen från det att verket skapas fram till och med det sjuttionde året efter skaparens död. Det är därför obetydligt när verket tillverkades eller gavs ut. Dör upphovsmannen 2020 är verket skyddat fram till och med år 2070.